Centrum Arbitrage Seksueel Misbruik is samengesteld:

Slachtoffers, dit zijn de mensen in wiens handen de beslissing ligt over uw dossier seksueel misbruik.Het wetenschappelijk comité van het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik heeft woensdag 25 april 2012 de zeven leden van de permanente arbitragekamer aangeduid. Daarmee is het Centrum nu volledig samengesteld en kan het zijn taken aanvatten, laat het in een mededeling weten.

   

Het Centrum werd in de nasleep van de bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik opgericht nadat de kerkelijke overheden in 2011 akkoord gingen om deel te nemen aan een pluridisciplinaire arbitrage om de verjaarde gevallen van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen de Kerk te behandelen. Slachtoffers kunnen tot 31 oktober een dossier indienen. Tot nu heeft het centrum 178 aanvragen voor herstelmaatregelen ontvangen, waarvan 107 in het Nederlands en 71 in hetFrans.

   

De arbitragekamer is "multidisciplinair" samengesteld.


Guy Keutgen

Emeritus professor van de Université Catholique de Louvain (UCL) en ere-voorzitter van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA)

- Assesseur au Conseil d’Etat

- Président du Centre belge de l’Arbitrage et de la Médiation (CEPANI)

- Membre du Comité Permanent d’Euroarbitrage

- Membre du Conseil de surveillance de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA)

- Administrateur du Comité belge de la Chambre de Commerce Internationale

- Administrateur de sociétés

- Rédacteur en chef de la Revue de droit international et de droit comparé

- Président de la Commission des œuvres d’art de l’UCL

- Ancien président du Département de droit économique et social de l’UCL

- Ancien président du DES en droit économique de l’UCL

- Administrateur-Secrétaire général honoraire de la Fédération des Entreprises de Belgique

- Secrétaire général honoraire du Comité belge de la Chambre de Commerce internationale

(Franstalig)


De overige leden zijn:


Alex Arts

Emeritus voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Zijn loopbaan verliep als volgt:

- Advocaat aan de balie te Tongeren (1963-1994)

- Voorzitter OCMW Genk (1971-1981)

- Nationaal voorzitter Hoge Raad voor Maatschappelijk Welzijn (1986-1988)

- Senator voor de CVP (1987-1994)

- Rechter in het Grondwettelijk Hof (vroeger Arbitragehof) sinds 14 november 1994

- Verkozen tot voorzitter door de Nederlandse taalgroep, met ingang van 5 september 2001

- In ruste gesteld als voorzitter van het Grondwettelijk Hof, met ingang van 9 oktober 2007Michel Joachim


Ere-eerste voorzitter van het Luikse hof van beroep (Franstalig)


Rita Lombaerts


Professor in de pediatrie aan de KU Leuven

Groei, Proliferatie, Kind & Adolescent

Administratieve eenheid UZ:

Faculteit Geneeskunde

Zwangerschap, Foetus en Neonaat


(Katholieke Universiteit Leuven)
Marc Gérard


Hoofd van de Medisch-Psychologische dienst van het Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre (ULB)

pédopsychiatre, coordinateur du centre SOS Enfants-ULB, C.H.U. Saint-Pierre

(Franstalig)


Ivo Aertsen


Professor criminologie en victimologie (KU Leuven)


2001 - ... LINC (K.U.Leuven) Assistent

1994 - 2001 Faculteit Rechtsgeleerdheid (K.U.Leuven) Wetenschappelijk medewerker

1990 - 1994 Faculteit Rechtsgeleerdheid (K.U.Leuven) Hulpverlener en coördinator

1984 - 1990 Justitieel Welzijnswerk Leuven v.z.w. Psycholoog

1978 - 1984 Centrale Gevangenis Leuven


(Katholieke Universiteit Leuven)


Monique Meyfroet

Psychologe en lesgeefster van de verpleegstersschool van de ULB in de afdeling pediatrie.

(Franstalig)

   

De permanente arbitragekamer gaat na of de feiten uit de aanvraag verjaard zijn, of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en tracht de partijen te verzoenen. Indien geen verzoening mogelijk is, overhandigt de Permanente Arbitragekamer het dossier aan een scheidsgerecht.

De drie leden van het scheidsgerecht kunnen door de partijen gekozen worden uit de lijsten opgesteld door het Wetenschappelijk Comité.


Zover de mededeling.


Op die lijsten samengesteld door het Wetenschappelijk Comité is het alsnog wachten.

Het zou het Centrum Arbitrage sieren deze mensen kort aan het woord te laten en hun motivatie kenbaar te laten maken waarom ze zich in deze materie willen vastbijten, wie hen heeft voorgedragen, wat hun persoonlijk engagement is, en waarom zij denken dat deze oplossing (volgens hen) de beste oplossing is voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk.


Het zou slachtoffers ook interesseren te lezen in hoeverre deze leden van de permanente arbitragekamer onafhankelijk van de kerk kunnen handelen, overleggen, onderzoeken en beslissen.


Een van de eerste slachtoffers die zich ge-outed heeft was San Deurinck. Hij overleed in Bangkok in januari 2011. Hij noemde zichzelf, niet ontspeend van enige zelfironie, "ervaringsdeskundige". Slachtoffers zijn "ervaringsdeskundigen". Zij hebben beleefd wat niet een van deze zeven eminente leden van de permanente arbitragekamer heeft meegemaakt.

Het zou slachtoffers van seksueel misbruik daarom evenzeer interesseren te vernemen, waarom niemand van de slachtoffers, noch van de slachtofferorganisaties in het wetenschappelijk comité noch in de permanente arbitragekamer vertegenwoordigd is.


Het zou ons ten slotte evenzeer interesseren hoe de leden van de Parlementaire Commissie Seksueel Misbruik, voorgezeten door Mevrouw Lalieux, op de samenstelling van deze permanente arbitragekamer reageren en in hoeverre de parlementaire commissie gelooft dat deze oplossing de juiste oplossing voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk kan zijn.


Kwestie van weten waar we staan, toch?


Roel Verschueren, Wenen 25 april 2012