Zaak Jan Hertogen


Beste slachtoffers seksueel misbruik,Van het Hof van Beroep te Brussel, griffie van de Kamer van Inbeschuldigingstelling, werd op 17 oktober 2011 volgend schrijven aan mij gericht, dat op 20/10/2011 is toegekomen:


 
Hof van Beroep te Brussel
         Griffie Kamer van
    Inbeschuldigingstelling

o/ref: rolnummer 2011/FR/246 – parketnummer 2011/FD/45.98.39
rechtstreekse lijn: +32 02/508.62.55

In zake: AARTSBISDOM Mechelen-Brussel, DANNEELS Godfried – Kardinaal

Mijnheer,

 

Ik heb de eer u ter kennis te brengen dat de hierboven vermelde zaak, in toepassing van art. 61 quater §1 van het Wetboek van Strafvordering, vastgesteld is voor de 1ste kamer zetelend als Kamer van Inbeschuldigingstelling, de 24 oktober 2011 om 9:30 uur – zaal 1.32.

Het dossier, inhoudende de stukken van de procedure die rechtstreeks verband houden met de vordering tot opheffing, wordt ter uwer beschikking gehouden tenminste 48 uur vóór de verschijning voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Met de meeste hoogachting,

De griffier-hoofd van dienst
M. Van Muylem

Hof van Beroep, Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel


Gelieve hieronder de tekst van m’n tussenkomst te vinden welke ik op maandag 24/10/2011 voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling, zal doen of ter beschikking houden. Deze KIB zal zich voor de 3de maal over deze zaak beraden en uitspreken.

 

Geachte voorzitter, heren van het Hof,

 

Ik ben Jan Hertogen, uitgenodigd op deze rechtszitting, allicht als voormalig burgerlijke partij voordat de KIB in een vorige zitting de inbeslagnames van de dossiers van 475 slachtoffers door onderzoeksrechter De Troy nietig verklaarde. Ik heb het dossier van de inbeslagnames in het Aartsbisdom en bij Danneels niet kunnen inkijken maar wil als één van de 475 slachtoffers die direct geschaad geweest zijn door ´operatie kelk’ vragen om de inbeslagname van de dossiers op het Aartsbisdom Mechelen en bij Kardinaal Danneels nietig te verklaren en hiermee de ´operatie kelk´ de plaats te geven die ze verdient, nl. een onterechte gerechtelijke actie, voortgaande op de dubieuze en ongeloofwaardige verklaring van Godelieve Halsberge, die in feite als ‘ex-magistrate door de politiediensten in Brussel en de Procureur des Konings is misbruikt om een eind te maken aan de effectieve en professioneel hulp die 475 slachtoffers van seksueel misbruik op dat ogenblik genoten van Professor Adriaenssens en zijn equipe.

In het PV van 21 juni 2010 waarvan wij vragen het alleszins als bijlage in jullie vonnis op te nemen, staat aangegeven dat na haar verhoor Godelieve Halsberge zij vertelde over een bezoek aan de Sint-Romboutskathedraal samen met Kardinaal Danneels en 2 begeleidende priesters, waarbij zij van de Kardinaal of de priesters een aanwijzing kreeg dat in de crypte van de kathedraal en meer speciaal, in de massieve tombe met de gebeenten van Kardinaal Mercier, geheime dossiers lagen. Dit werd door deze politieman en de directeur van de recherche Glenn Audenaert en door procureur Bulthé begrepen als een acuut gevaar voor x, om door y aangerand te worden op plaats z op een onbepaald tijdstip en onbepaalde dag. Procureur Bulthé schreef op 21 juni 2010 al de saisine waarmee Onderzoeksrechter De Troy op 24 juni aan de gang ging om in het bezit te komen van de 475 dossiers Adriaenssens, waaronder het mijne. Pas op 25 juni 2010, dus na de inbeslagnames op 24 juni, werd een 2de saisine uitgeschreven door Bulthé m.b.t. het schuldig verzuim.

De actie bij het Aartsbisdom en Danneels zorgde voor het stof waaronder inbeslagname van de 475 slachtoffersdossiers uit beeld kon blijven. Dat was des te meer stuitend omdat op 23 juni 2010, Johan Delmulle, federaal procureur, speciaal naar Bulthé was afgezakt om hem met handen en voeten de draagwijdte uit te leggen van de interne nota van het college van procureurs generaal van 8 juni 2010 waarbij de wijze van overdracht van dossier Adriaenssens was vastgelegd en waarbij werd meegedeeld dat alle 475 dossiers van de commissie Adriaenssens, ter beschikking lagen van de procureurs generaal.
 
De positie van ex-magistrate Godelieve Halsberghe is in gans de opzet van ‘operatie kelk’ cruciaal. In de beoordeling van de vorige KIB was het Hof van oordeel dat zij geloofwaardig was omdat zij ‘ex-magistraat’ was. Dit argument wordt hopelijk niet in deze behandeling hergebruikt. Ook voor rechter Schuurmans werd in het Fortis-arrest een consultatie van een ex-magistraat als een schending van het beroepsgeheim gezien. Een ‘ex-magistrate’ is een burger als een ander.
 
Geachte voorzitter, heren van het Hof, u kan zich afvragen wat mijn belang in deze zaak nog is nadat een vorige KIB de teruggave van de dossiers aan de kerk heeft bevolen. Voor de slachtoffers van seksueel misbruik is ´operatie kelk´ één en ondeelbaar, het is deze operatie die hun prille verklaring, hun eerste spreken heeft vernietigd. Na de inbeslagname op 24 juni door De Troy hebben de slachtoffers van niemand nog iets gehoord – jawel, Peter Adriaenssens heeft aan 205 van hen, de enigen waar men nog een emailadres van had, begin juli 2010 gevraagd of hun verklaring over seksueel misbruik mocht gepubliceerd worden, 143 gaven hiervoor toelating. Het zijn deze verklaringen op 10/09/2010 die de samenleving en de kerk rode oren bezorgd hebben. De ‘moed’ van de slachtoffers om te spreken werd geloofd, maar niemand heeft verder nog naar hen omgekeken. Blijkbaar moesten zij monddood gemaakt, moest een einde komen aan de hulp die hen professioneel werd aangeboden, moest de concrete opvolging van de daders gestopt, en dit terwijl voor elk slachtoffer en hun advocaten, alle kanalen open lagen voor juridische opvolging. Tevens was er een afspraak van het college van procureurs generaal met de procureur des Konings om dubbele rechtspraak uit te sluiten, garantie die Peter Adriaenssens zelfs aan het gerecht gevraagd had. Andere slachtoffers zijn naar voor gekomen, advocaten hebben mede het strijdtoneel ingenomen, de defensieve houding van de kerk na de liquidatie van hun commissie Adriaenssens brengt hen ertoe te wachten tot nieuws over de ‘arbitragecommissie’ voor zij met hun eigen voorstellen zullen komen, maar de stem van de overgrote meerderheid van de 475 met melding aan de commissie Adriaenssens werd door ‘operatie kelk’ gesmoord. Jullie kunnen hen terug een stem geven door de ‘operatie kelk’ over de ganse lijn onwettig te verklaren.

Gans de ´operatie kelk´ blijkt een opzet die vele slachtoffers voor altijd in de stilte heeft teruggeduwd. Slechts 10 van de 475 hebben hun dossier opgevraagd, zo blijkt uit gegevens van het federaal parket en maar enkelen van hen hebben stappen naar een parket gezet. Een onwettig verklaring van ´operatie kelk´ over de gehele lijn zal de schade bij de slachtoffers niet goedmaken of het geloof in de gerechtelijke actie herstellen, maar het zal minstens wat zalf zijn op een open wonde. Tevens is het een duidelijk signaal voor alle gerechtelijke opsporingacties om respect te betonen voor de slachtoffers, inbegrepen deze van seksueel misbruik die tav de hulpverlening voor het eerst melding doen.


Jan Hertogen,
een van de 475.

0487 335 552